Organiseren & Leidinggeven

Doelgroep

De deelnemers aan de Netpoint-training O&L geven leiding aan een groep medewerkers, gaan op korte termijn leidinggeven of hebben een coördinerende rol. Hun opleiding is veelal mbo-niveau 3 of 4. Als leidinggevende staan ze vaak voor het dilemma: ”zelf doen of laten doen”, omdat ze zelf uit die praktijk komen.

Learning community

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van theorie, intervisie, zelfreflectie, video, kennisoverdracht en praktijkopdrachten. Met theorie als basis wordt zo snel mogelijk aansluiting gezocht bij de praktijk van de deelnemers. Dit gebeurt door groepsgesprekken, oefeningen, praktijksimulaties en rollenspelen. Onderdeel van de leergang zijn twee buitenworkshops, waarin de groep als learning community actief aan de slag gaat met de thema’s samenwerken en leidinggeven. De combinatie van theorie en eigen praktijkervaringen geeft de deelnemer de gelegenheid zich essentiële managementvaardigheden eigen te maken. Via een planning- & controlecyclus managen de deelnemers hun eigen leerresultaten. De groep bestaat uit deelnemers van verschillende bedrijven, zodat van elkaar geleerd kan worden en de cursisten ook een kijkje achter de schermen van andere bedrijven kunnen nemen.

De interne coach

Elke deelnemer wordt bij voorkeur gecoacht door zijn direct leidinggevende of een door de organisatie aangewezen interne coach. Om het effect van de training zo groot mogelijk te maken (transfer)begeleidt de coach de deelnemer tijdens de training. Dit coachingsproces vindt plaats via praktijkopdrachten en verwerkingsopdrachten.

Activiteiten van de interne coach:

 1. Tijdens de cursus fungeren als steun en vraagbaak voor de deelnemer.
 2. Meedenken over hoe de nieuw verworven kennis en vaardigheden geïmplementeerd kunnen worden.
 3. Faciliteren van de deelnemer bij het uitvoeren van praktijkopdrachten.
 4. 1x per maand gesprek voeren met deelnemer over de voortgang in de training, de behandelde onderwerpen en de toepassing van de geleerde vaardigheden in de praktijk.
 5. Samen met deelnemer trainingsdoelen formuleren en de voortgang evalueren.
 6. Beoordelen van de praktijkopdrachten en het eindverslag.

Voor de interne coaches wordt zo nodig ter voorbereiding een workshop Coaching georganiseerd. De coach is een belangrijke schakel die de deelnemer ondersteunt om het geleerde succesvol in de praktijk toe te passen.

De externe coach

Gedurende de cursus vinden drie (externe) coachingsgesprekken plaats. Bij deze gesprekken zijn de deelnemer, de interne coach en de Netpoint-coach aanwezig. Onderwerpen in deze coachingsgesprekken zijn:

 1. Het SMART formuleren van de trainingsdoelen.
 2. Evaluatie van leerresultaten en het interne coachingsproces.
 3. Het (mede) beoordelen van de praktijkopdrachten en het eindverslag.
 4. Het stimuleren en begeleiden van de transfer van de training door de deelnemer naar zijn of haar praktijk.

Cursusthema’s

Als rode draad door alle modules loopt het inzicht verschaffen op het gebied van voorbeeldfunctie, flexibiliteit, leidinggeven en ondernemerschap. Dit heeft een positieve attitudeverandering van de deelnemer tot gevolg. De cursus kent vijf hoofdthema’s:

 1. Communicatie & gedrag
 2. Situationeel leiderschap
 3. Organiseren & samenwerken
 4. Omgaan met veranderingen & conflicthantering
 5. Doelgericht werken

Trainers & leercoaches

Netpoint Groep werkt met inspirerende trainers (leercoaches genoemd) die zelf de praktijk goed kennen. De leercoaches hebben ruime ervaring als leidinggevende op verschillende niveaus en zijn zeer deskundige trainers.

Evaluatie & reflectie

Tijdens de training leert de deelnemer te reflecteren op zijn/haar gedrag en wordt er, naast een tussentijdse evaluatie, een eindevaluatie gehouden. Het resultaat hiervan wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgevers.

Elektronische Leeromgeving

Tijdens de leergang maken de deelnemers gebruik van de Elektronische Leeromgeving (ELO) van Netpoint Groep. Deze ELO is het leer- en communicatieplatform van de leergang. Alle leermiddelen staan op dit platform.

Planning & doorlooptijden

Per groep nemen maximaal 12 personen deel. Er starten bij voldoende aanmeldingen meerdere groepen tegelijkertijd. De gemiddelde traingingsduur is 6 maanden en bestaat uit 20 bijeenkomsten. Daarnaast is er een terugkomdagdeel. Dit terugkomdagdeel wordt ingepland in overleg met de deelnemers en de deelnemende organisaties. De cursustijden zijn van 15.00 uur tot 18.00 uur of van 19.00 tot 22.00 uur. De tijden zijn zo gekozen dat ze veelal aansluiten op ploegendiensten. In overleg kan hier eventueel van worden afgeweken. De training zal bij voorkeur worden gehouden bij een van de deelnemende bedrijven of instellingen.

Competenties

De hoofdcompetentie in deze leergang is:
“In de rol van leidinggevende op operationeel niveau adequaat leidinggeven aan een (productie)team.”
Subcompetenties in deze leergang, binnen de grenzen van de functie als leidinggevende, zijn:

 1. Effectief en efficiënt communiceren.
 2. Gedrag van anderen juist interpreteren en hierop anticiperen.
 3. Reflecteren op eigen gedrag.
 4. Op adequate wijze samenwerken met collega’s, ondergeschikten en managers.
 5. Effectief en efficiënt motiveren.
 6. Op een effectieve wijze de PDCA-cyclus toepassen. Op een sociaalvaardige wijze gesprekken voeren.
 7. Op een, binnen de cultuur van de organisatie, passende stijl leidinggeven aan ondergeschikten.
 8. Delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 9. Effectief presenteren van ideeën, voorstellen en dergelijke.
 10. Adequaat coachen van medewerkers.
 11. Omgaan met conflicten.
 12. Op een effectieve wijze omgaan met veranderingen en managen van verwachtingen.

Investeringen

De kosten voor de leergang O&L zijn afhankelijk van plaats en aantal deelnemers.  Bij de kostprijs zijn altijd inbegrepen zijn de lesmaterialen, coaching, certificering, twee outdoortrainingen en gebruik van de ELO